تعاریف و اصطلاحات کاشی

در این استاندارد اصطلاحات با تعاریف زیر به کار مى رود :

1-(Ceramic Tiles) کاشی های سرامیکی

قطعات نازک ساخته شده از ترکیبى از مواد اولیه معدنى، که عموماً به عنوان پوشش کف ها و دیوارها استفاده مى شود و معمولاً در دماى اتاق به وسیله اکس ترودرA یا پرس کردن B شکل داده میشود اما ممکن است به وسیله روشهای دیگر نیز فرم داده شود C سپس خشک و در دماى کافى زینتر شود تا خواص مورد نیاز را کسب نماید  کاشى هاى سرامیکى مى توانند لعابداریا بدون لعاب باشند . این محصولات غیر قابل سوختن و پایداردر برابر نور مى باشند.

2-(Glaze) لعاب

 پوشش شیشه اى غیر قابل نفوذ

(Engobed Surface)  سطح انگوب شده

پوششى با پایه رسى و مات که مى تواند نفوذ پذیر یا نفوذ ناپذیر باشد.

یادآوری  یک کاشى با سطح انگوب شده بعنوان یک کاشى بدون لعاب درنظر گرفته مى شود.

(Polished Surface) سطح پرداخت شده 

سطح کاشى بدون لعابى است که در انتهاى تولید به وسیله ماشین پرداخت شده و براق مى شود.

(Extruded Tiles)  کاشی های اکسترودی

این کاشى ها به وسیله حرف A نشان داده مى شود و کاشى هایى هستند که بدنه آن در حالت پلاستیک ى به وسیله  اکسترودر شکل داده مى شود و به صورت یک ستون درمى اید . ستون بدست آمده به صورت کاشى هایى با ابعاد تعیین شده برش داده مى شود.

یادآوری 1- در این استاندارد کاشى هاى اکسترودى به صورت دقیق ١ یا معمولى ٢ طبقه بندى مى شوند . این طبقه بندى به علت روش هاى متفاوت تولید بوده و ویژگى هاى آنها در استانداردهاى محصول به صورت جداگانه فهرست شده است.

یادآوری 2- اصطلاح عامیانه مورد استفاده براى کاشى هاى اکسترودرى کاشى هاى اسپیلتى یا کاشى هاى کوارى است .که دلالت بر کاشى هاى دو بار اکسترود شده یا یکبار اکسترود شده مى کند . اصطلاح کاشى هاى کوآرى فقط براى کاشى هاى اکسترودى که جذب آب کمتر از ۶ درصد دارند به کار مى رود.

(Dry - Press Tiles)  کاشی های با روش پرس خشک

این کاشى ها با حرف B شناخته مى شوند . کاشى هایى هستند که از مخلوط آسیاب و نرم شده مواد اولیه در داخل قالب و با فشار بالا شکل داده شده اند.

(Tiles Made by Other کاشی هایی که به روش های دیگر تولید شده اند

Processes)

این کاشى ها را با حرف C نشان مى دهند و کاشى هایى هستند که به وسیله روش هاى غیر معمول دیگر تولید مى شود. 

(Spacer Lugs) فاصله انداز

پله اى که در لبه هاى مشخصى از کاشى واقع شده، بصورتى که وقتى دو کاشى در کنار هم قرار مى گیرند، دریک خط،با فاصله اى که کمتر از فاصله مشخص بند نیست فاصله اى ایجاد کند . فاصله اندازها لبه هاى کاشى را جدا و تنظیم مى کنند.

یادآوری 1- فاصله اندازه ا به صورتى تعبیه مى شوند که وقتى بند بین کاشى ها با ملات پر شوند فاصله اندازها دیده نشوند.

یادآوری 2- کاشى هاى تولیدى با روش پرس خشک ممکن است سیستم فاصله انداز متفاوتى داشته باشند در این حالت اندازه کارى تولید کننده به کار مى رود.

(Water Absorption)   جذب آب

 که به صورت حرف E نشان داده مى شود . عبارت است درصد آب جذب شده نسبت به جرم اولیه که براساس استاندارد ملى ٣٩٩۴ ایران اندازه گیرى مى شود.

 شرح اندازه ها :

Precision-1

Natural-2

یادآوری  این اندازه ها براى کاشى هاى مربع مستطیل تعریف شده اند . اگر اندازه هاى کاشى هاى غیر مربع مستطیل موردنظر باشد آنها را باید در کوچکترین مربع مستطیل که آنها را احاطه مى کند تعریف کرد.

(Nominal Size) : اندازه اسمی

 اندازه ای است که برای معرفی محصول به کار می رود.

(Work Size) : (w) اندازه کاری

اندازه اى است که به وسیله تولید کننده مشخص مى شود که باید پس از اعمال انحراف هاى مجاز با اندازه واقعى مطابقت داشته باشد.

یادآوری  ابعاد مشخص شده شامل طول  عرض  ضخامت مى باشد.

(Actual Size) : اندازه واقعی

اندازه اى است که به وسیله اندازه گیرى سطوح کاشى براساس استاندارد ملى ٣٩٩٣ ایران بدست مى آید.

(Coording Size) (C) :اندازه توصیفی

عبارت است از اندازه کارى بعلاوه عرض بند .

(Modular Size) :اندازه مدولار

 اندازه کاشى ها براساس مدولهاى,M و همچنین ضرایب یا کسرى از آنها به جز براى کاشى هایى که مساحت سطح آنها حداقل ٩٠٠٠ میلیمتر مربع مى باشد.

  یاداوری 1- M=100 mm

(Non-modular Sizes) ابعاد غیر مدولار

 ابعادى است که براساس مدولهاى m نیست

یادآوری 2- کاشى هایى با این گونه ابعاد عموماً در بیشتر کشورهاى دنیا مورد استفاده قرار مى گیرد.

(Tolerance) رواداری

بازه مجاز اندازه ها

 

/ 1 نظر / 395 بازدید
حسین

ممنون مهندس.اولین بار بود انقد ریز بررسی کاشی رو ممطالعه میکردم . دانشجوی مدیریت پروژه