بسته بندی و نشانه گذاری کاشی ها

 

جعبه هاى حاوى کاشى ها باید به وسیله رنگ ثابت و قابل رؤیت به صورت زیر نشانه گذارى شوند

الف) نام و علامت تجارى و کشور سازنده

ب) آدرس و شماره تلفن تولید کننده یا عرضه کننده

ج) نوع کاشى و رجوع به پیوست مربوطه در این استاندارد

د) اندازه کارى و اسمى (مدولار یا غیر مدولار)  )

 

ذ) نوع سطح  یعنى لعابدار بودن(UGL) یا غیر لعابدار بودن (GL)

ر) درجه مرغوبیت  تولید کننده مجاز است محصولات خود را با درجات متفاوت به بازار عرضه نمایند منوط به اینکه

کلیه محصولات و درجات حداقل ویژگى هاى مندرج در این استاندارد را دارا باشند

نوع مصرف (داخل یا خارج ساختمان) (کف یا دیوار)

س) مساحت تقریبى

ش) گواهى محصول

گواهى محصول براى کاشى هایى که در کف به کار مى روند باید شامل موارد زیر باشد

ISO 10545- ضریب اصطکاک طبق استاندارد

رده مقاومت در برابر سایش براى کاشى هاى کف لعابدار طبق استاندارد ملى ۴٠٠٣ ایران

                                                              

/ 0 نظر / 146 بازدید